Koncepce Soukromého dětského domova MARKÉTA, o.p.s.

Koncepce SDD je zaměřená na naplňování základních práv dětí, zejména naplnění práva na rodinu, při plném respektování vlastní biologické rodiny. Vycházíme z poznatku, že základním pilířem dobré výchovy je výchova rodinná. Proto se snažíme dětem umožnit žít tak, aby mohly poznat základní vzorce rodinného chování, které mohou pouhou nápodobou přenést do vlastního života v dospělosti. Učíme zde děti žít s vědomím, že toto je prostředí umělé a původní rodinu nenahrazuje, nýbrž doplňuje.

Vycházíme také z úkolu zařízení, které má zároveň sloužit a rozvíjet v oblasti edukační a terapeutické.

Hlavní výchozí body výchovy jsou činnosti cíleně zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte, posilování jeho sociálních kompetencí, přijetí vzorců jednání, vychovávání a vzdělávání v duchu daných kulturně společenských norem našeho státu.

Záměr vychází z potřeb společnosti vyplývajících z vědeckých poznatků současné pedagogiky, psychologie a příbuzných vědních oborů a je přizpůsoben daným zákonným normám, jako je Úmluva o právech dítěte, školský zákon, zákon č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

K realizaci koncepce využíváme dílčí cíle, které jsou dále rozpracovány.

 

Celý dokument lze stáhnout ve formátu adobe pdf koncepce.pdf.